La Fundació

La Fundació Hospital de Sant Celoni és una entitat sense ànim de lucre i està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Amb el nom d’Hospital de Pobres va ser constituïda aquesta Fundació, la qual va ser classificada com a Beneficiència Particular per Reial Odre de 17 de juliol de 1916, tot i constar acreditada documentalment des del segle XII (1170).

La Fundació està inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 76 i té per objecte les següents finalitats fundacionals:

  • Prestació directa d’atencions sanitàries, en el sentit més ampli d’aquesta expressió, comprenent, per tant, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació.
  • Acolliment d’ancians, proporcionant-los residència, atencions sanitàries o de qualsevol altre tipus.
  • Acolliment momentani de persones que travessin una situació de necessitat física o psíquica.
  • Col·laboració a través d’acords o de concerts amb el Municipi de Sant Celoni i amb altres Administracions Públiques en tot allò que es refereixi a la salut pública i a l’Assistència Social.
  • Activitats docents, formatives o de recerca relacionades amb la salut i l’Assistència Social.
  • Protecció legal i atenció social a les persones greument afectades per malalties mentals, pels efectes de malalties relacionades amb l’envelliment i a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta activitat es concreta especialment en l’exercici de càrrecs tutelars per designació judicial quan, per qualsevol circumstància, la persona amb discapacitat o no té familiars o aquests no estan en disposició d’assumir aquesta responsabilitat.