Comissions clíniques

Normativa General

Les comissions Clíniques són grups multidisciplinaris de professionals que tracten de manera transversal una determinada matèria. Totes les comissions clíniques depenen jeràrquicament de la Direcció mèdica i tenen un coordinador.

El coordinador és designat pel Consell de Direcció. És un càrrec de confiança i s’escull en funció del seu coneixement de la matèria i la capacitat de coordinació i lideratge.

El coneixement sobre determinats aspectes als que es té accés per raó de la pertinença a la comissió dels seus membres és de caràcter confidencial i cal guardar l’oportuna reserva.

Les normes de funcionament, periodicitat de les reunions, assignació de responsabilitats i tasques entre els seus integrants han de quedar perfectament definides en un document intern de la pròpia comissió i aprovat per la direcció mèdica. Així mateix ha de quedar establert i especificitat el temps que dura cada reunió, qui la modera i la seva dinàmica de funcionament així com la realització d’acta de cada reunió.

Un cop l’any el coordinador de la comissió i la Direcció Mèdica establiran Objectius anuals.

Totes les Comissions elaboraran una memòria anual que reflecteixi la feina feta, el nivell d’assoliment dels objectius, l’activitat realitzada per cadascun dels seus integrants i una proposta d’objectius pel proper any.

Comissions constituïdes:

 • COMISSIÓ DE CAIGUDES.
 • COMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ I HISTÒRIES CLÍNIQUES
 • COMISSIÓ DE FARMÀCIA I TERAPÈUTICA
 • COMISSIÓ DE FERIDES CRÒNIQUES
 • COMISSIÓ DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
 • COMISIÓ D'IGUALTAT.
 • COMISSIÓ D’INFECCIONS
 • COMISSIÓ DE MORTALITAT I DE PRAXIS
 • COMISSIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT
 • COMISSIÓ DE RESIDUS.
 • COMISSIÓ DE SALUT COMUNITÀRIA.
 • COMISSIÓ DE TRANSFUSIÓ I D’HEMODERIVATS

Grups de millora

Són nomenats pel Consell de Direcció per resoldre un problema detectat. Les persones escollides han de ser les implicades en el problema a resoldre i amb capacitat tècnica per fer-ho. Un cop han aconseguit la resolució del problema el grup queda dissolt. Són per definició transitòries.

Serveis i unitats

Els Serveis/unitats han de tenir el seu quadre de comandament amb els objectius i indicadors de qualitat que els afecti per l’activitat que realitzin. S’han de coordinar a través del director del servei amb la direcció que li correspongui.