Àrea sociosanitària

Cap de servei: Dr. Jordi Borràs Adam

Cap d’àrea d’Infermeria: Sra. Raquel Talón Monclús

Equip multidisciplinar format per metges, diplomats, auxiliars d’infermeria, treballadors socials i fisioterapeutes.

Unitat de mitja estada polivalent

L’objectiu d’aquesta unitat és restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, parcialment o totalment, per diferents patologies. Es tracta de persones grans amb malalties de base que necessiten recuperació funcional, després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

També s’ofereix tractament pal•liatiu centrat en el control de símptomes, manteniment del nivell de confort, benestar i qualitat de vida possibles amb malalties en fase terminal.

Recursos estructurals: 10 llits a l’Hospital.

Unitat de llarga estada

L’objectiu d’aquesta unitat és proporcionar una atenció integral al malalt geriàtric estabilitzat, però per la seva complexitat terapèutica, deteriorament cognitiu o alta dependència funcional no pot romandre a domicili per manca de suport. Aquest pacient pot presentar una situació familiar i/o social més o menys deteriorada amb unes possibilitats de retorn a domicili difícils, condicionades a una evolució favorable de la malaltia o una modificació de la situació social que va recomanar l’ internament.
També disposem de places destinades a estades temporals amb l’objectiu del suport i descàrrega de la família, per sobre de la recuperació de l’ancià.

Recursos estructurals: 30 llits a l’ Hospital i 40 llits al Centre Verge del Puig.

Hospital de dia geriàtric

És un servei d’assistència multidisciplinari, alternatiu a la institucionalització, amb l’objectiu terapèutic i rehabilitador, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques acudeix durant el dia per rebre tractament integral, per retornar més tard al seu domicili.

Recursos estructurals: 10 places ubicades al Centre Verge del Puig

Hospital de dia psicogeriàtric

L’objectiu d’aquesta unitat és el manteniment dels pacients, en el seu nivell de situació física, psíquica i social durant el màxim temps possible i oferir suport i descàrrega a les famílies en pacients afectats de demència.

Recursos estructurals: 10 places ubicades al Centre Verge del Puig.

UFISS

Equip multidisciplinar per oferir suport als malalts ingressats en les unitats d’aguts.

PADES

Equip multidisciplinar que ofereix recolzament a l’atenció primària en pacients a domicili amb patologies evolucionades.

Consulta externa de psicogeriatria

Consulta multidisciplinar on el pacient és valorat pel metge i psicòleg clínic i infermeria, si és precís, i posteriorment per la treballadora social. L’objectiu és el diagnòstic de la demència, la valoració de la indicació d’ingrés a l’Hospital de dia psicoestimulatiu, l’inici de tractament específic i el seguiment de la malaltia cognitiva.