Qualitat

Primeres referències

Una de les primeres referències que podem trobar en que és demostra la utilitat d’aplicar la metodologia de qualitat, pertany a Florence Nithtingale, que va disminuir les taxes de mortalitat en el Barrack Hospital durant la guerra de Crimea (1854). Per aconseguir-ho va utilitzar l’estadística per demostrar que les millores en les cures, la higiene i les condicions sanitàries disminuïen la mortalitat.

Durant el segle XX, cal destacar al Dr. Ernest Codman que va crear els estàndards per a hospitals als EEUU, del Col•legi de cirurgians (1918). En la dècada dels 50, Paul Lemboke, del Jonh Hopkins University Medical School, desenvolupa i implanta el sistema d’Audits per avaluar la qualitat. És el 1952 que es crea la Joint Commission on Acreditation of Health Organizations (JCAH), que té com a funció l’acreditació d’hospitals. A partir de 1964, s’imposa com a requisit per l’acreditació, la realització d’audits interns i s’aconsegueix que l’acreditació sigui de l’estructura i també de procés. És en aquesta dècada que es publica l’article de Donabedian “Evaluating the quality of Medical Care” en què classifica els mètodes per millorar la qualitat en estructura, procés i resultats. A la dècada dels 70 s’introdueix l’anàlisi de resultats i apareixen gran nombre de mètodes d’anàlisi. La JCAHO introdueix en el seu sistema d’acreditació, l’enfocament per problemes i els centres han de demostrar que són capaços de generar millores. Finalment, a la dècada dels 90 desenvolupa els sistemes de monitoratge amb indicadors.

A Europa, la primera iniciativa es produeix a Holanda amb la creació de l’Organització pel desenvolupament de la qualitat CBO (1979).

A Espanya, es crea la Sociedad Española de Calidad el 1984.

Sistema d’acreditació

A nivell sanitari, el sistema d’acreditació més conegut és el model d’EEUU amb la JCAHO. Des de 1982 tots els hospitals dels EEUU disposen de departaments de qualitat i tenen implantats sistemes de millora contínua de la qualitat. Aquest sistema ha demostrat una millora en el grau de satisfacció dels empleats i els pacients, així com una reducció dels costos per procés, i per tant, una millor capacitat de competició en el mercat. Cal tenir en compte que el sistema sanitari Americà és molt més competitiu que el nostre.

Està demostrat que els sistemes de millora contínua de la qualitat obtenen bons resultats, amb millor qualitat assistencial i menys cost i, per tant, més eficiència.

El 17 de gener 2006 es publica el decret 5/2006 pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda de Catalunya. El nou sistema d’acreditació es basa en el model europeu de qualitat (EFQM) i ha estat adaptat per l’acreditació de centres hospitalaris d’aguts.

L’Hospital de Sant Celoni en el Pla Estratègic vigent estableix com a objectiu primordial la gestió de la qualitat i aprofita l’obligatorietat del nou sistema d’acreditació per endegar un projecte de qualitat que té com a finalitat la millora continua “És ser l’organització de referència en serveis de salut i socials de qualitat al Baix Montseny, actuant com agent dinamitzador d’energies de la nostra comunitat.”.

Directora de qualitat i d'Atenció al Ciutadà: Sra. Berta López Gómez