Patronat de la fundació

El Patronat de la Fundació Hospital de Sant Celoni

 

La fundació està regida per un Patronat, el qual, més enllà de les normes de funcionament i d’exercici de les seves atribucions recollides estatutàriament, ha d’alinear la seva actuació de govern als efectes que l’entitat acompleixi l’objecte fundacional i assoleixi la missió institucional procurant que les seves actuacions es basin i fomentin en els valors que inspiren l’entitat.

El Patronat està format per onze patrons, dels quals dos seran membres nats i la resta de designació. Són membres nats del Patronat l’Alcalde del Municipi, qui serà el President del Patronat, i el/la Jutge/ssa de Pau de la localitat.

L’alcalde nomenarà tres membres.

El Bisbe de Terrassa delega en el Vicari episcopal de la Zona Pastoral a que pertanyi en cada moment la vila de Sant Celoni la seva facultat de designació de patrons i, aquest, nomenarà al vicepresident i als altres tres patrons.

També seran patrons dos representants d’entitats socials locals sense afany de lucre i de l’àmbit de la salut, que seran designats pel ple del Patronat.

El Patronat nomenarà un secretari/secretària, que podrà no tenir la condició de patró.

La resta de membres del Patronat tenen la condició de vocals.

President

Eduard Vallhonesta Alarcón

Vicepresident

Marià Perapoch Valls

Tresorer

Joaquim Prat Mora

Vocal Nat

Maria Teresa Solà Mendoza

Vocals

Maria Blanché Tarragó
Maria Bofill Batlle
José Campos Mateo
Mario Parra Dolz
Josep Quitet Torner

Secretària (no patrona)

Sussi Àlvarez Clos